العربية العربية Català Català English English Español Español

Promocions

HomePromocions

Ruta a cavall 1 hora

20euros

Ruta a cavall 2 hores

35euros

Ruta a cavall amb botifarrada 2 hores

45euros
Activitat
Descripció
Preu
Pupilatge (un mes)Paddock o semillibertat260.00€
Pupilatge en box (un mes)Box 4x4260.00€
Pupilatge en box (un mes)Box 3x3230.00€
Classes equitacióBo 10 hores150.00€
Passeig en poni30 min (menors 10 anys)10
العربية العربية Català Català English English Español Español